Privacyverklaring šŸ¤

Download de PDF versie van de privacyverklaring.

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (8.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

De Peter Meter vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

De Peter Meter vzw volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Peter Meter vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Peter Meter vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Peter Meter vzw;
 • om de Peter Meter nieuwsbrief en uitnodigingen te ontvangen;
 • om subsidieĢˆring te bekomen;
 • om activiteiten te organiseren o.a. vorming, workshops rond talenten enz.;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens zoals familienaam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm nummer, e-mailadres;
 • persoonlijke kenmerken zoals geslacht en geboortedatum;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een ā€˜uittreksel strafregisterā€™;

We verzamelen enkel persoonsgegevens die we nodig hebben om onze doelstellingen te realiseren. De nodige gegevens worden vastgelegd in een register. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De Peter Meter vzw verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden in de vorige paragraaf.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website en facebookpagina;
 • het opmaken en verspreiden van de Peter Meter nieuwsbrief;
 • het huren van locaties voor het plaatsvinden van activiteiten en dit ivm brandveiligheid;

In dat geval houden wij ons aan volgende afspraken:

 • het delen van gegevens moet wettelijk verplicht of toegestaan zijn;
 • wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten;

Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, door de vzw te contacteren via onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) verwerken wij indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de bevoegde personen.

Bewaartermijn

De Peter Meter vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

Daarnaast houden we bepaalde gegevens bij om onze activiteiten te rapporteren aan de overheid (met betrekking tot subsidieĢˆring)

De gegevens worden gebruikt en bewaard zolang de deelnemers en vrijwilligers deel uitmaken van de werking

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • In een register leggen we vast, via verslaggeving, welke medewerkers in functie van hun opdracht toegang krijgen tot de database;
 • Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan. Binnen de organisatie hanteren we daarvoor onderstaande deontologische code;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord voor het ophalen van bepaalde documenten;

Deontologische code binnen de organisatie

Vrijwilligers bij de Peter Meter vzw kunnen door ouders, voorzieningen, deelnemers, e.a. informatie toevertrouwd krijgen die beschermd wordt door het beroepsgeheim. Het kan bv. gaan om informatie over het priveĢ- en gezinsleven, gegevens uit het aanmeldingsformulier, medische gegevens, enz.

Als dergelijke informatie onze vrijwilligers in de context van een vrijwilligersactiviteit bij de vzw wordt toevertrouwd, zijn ze gebonden door een persoonlijke zwijgplicht. Dit is wettelijk voorzien in artikel 458 Strafwetboek.

In uitzonderlijke gevallen kan het beroepsgeheim doorbroken worden, voornamelijk bij een getuigenis in rechte of wanneer er een ernstige gevaarsituatie bestaat. Afhankelijk van de aard van de feiten, is het ā€“ indien mogelijk ā€“ aangewezen om eerst overleg te plegen met de betrokkene en/of steun te zoeken bij een beter geplaatste hulpverlener (zoals een begeleider uit een voorziening of specifieke instanties als Child Focus, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, ...). Doorbreking van het beroepsgeheim door aangifte bij de politie is in principe slechts verplicht indien er geen andere manier is om een dreigend gevaar af te wenden.

Wat kan u zelf doen met betrekking tot uw gegevens?

 • Je kan op elk moment wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven;
 • Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel verbeteren. Je hebt bovendien het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij;
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking door ons van je persoonsgegevens (of een deel daarvan);
 • Je hebt steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van je gegevens in te trekken en ā€˜vergetenā€™ te worden;
 • Voor het gebruik van uw afbeelding (foto of video) op onze communicatiekanalen (website; facebook; folder; ...) vragen wij voorafgaand eenmalig schriftelijke toestemming. Via eenvoudig schriftelijk verzoek kan u deze toestemming intrekken;

Om misbruik te voorkomen zullen we u daarbij vragen om u te identificeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover meteen contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Peter Meter vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

PETER METER vzw
Stationsstraat 21
3920 Lommel
hallo@petermetervzw.be
0492 14 64 10

Download de PDF versie van de privacyverklaring.